നൊവേനകൾ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈകദൈവമേ , അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയതിന് ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

കരുണയുടെ നൊവേന

ഏറ്റവും കരുണയുള്ള ഈശോയേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ . ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ വീക്ഷിക്കരുതേ . അങ്ങയുടെ അപാരമായ നന്മയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയില്‍ ശരണപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും കരുണയുള്ള ആത്മാവില്‍ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമേ .

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയോടുള്ള നൊവേന

അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാല്‍ ആത്മീയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ സഹായത്താല്‍ രോഗികള്‍ക്കു രോഗശാന്തിയും,
വി.അന്തോനീസിനോടുള്ള നൊവേന

വി.അന്തോനീസിനോടുള്ള നൊവേന

പ്രാരംഭ ഗാനം ( അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവര്‍ക്കും... എന്ന രീതിയില്‍.)പാദുവാപ്പതിയെ, ദൈവ സ്നേഹത്തിന്‍...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള നൊവേന – 9  ദിവസങ്ങൾ

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള നൊവേന – 9 ദിവസങ്ങൾ

പ്രാരംഭ പ്രാര്‍ത്ഥന മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ നേരെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിറഞ്ഞ...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ നൊവേന

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ നൊവേന

പ്രാരംഭ ഗാനം (മറിയമേ നിന്‍റെ ..... എന്ന രീതി)ഈശോതന്‍...
ഉണ്ണീശോയുടെ നൊവേന 

ഉണ്ണീശോയുടെ നൊവേന 

പ്രാരംഭ ഗാനം (രീതി: അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവര്‍ക്കും.... )ലോകത്തിന്‍ രക്ഷകനായ ഭൂവിതില്‍ ജാതനായ പൈതലാമുണ്ണിയേശു പ്രാര്‍ത്ഥന...
വിശുദ്ധ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ നൊവേന

വിശുദ്ധ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ നൊവേന

പ്രാരംഭഗാനം രക്തസാക്ഷിയാം ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് താതാഞങ്ങള്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്തിക്കണമേസ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തിലെത്തുവാനെന്നും മാര്‍ഗ്ഗം ഞങ്ങള്‍ക്ക്...
വിശുദ്ധ ബനഡിക്ടിന്‍റെ നൊവേന

വിശുദ്ധ ബനഡിക്ടിന്‍റെ നൊവേന

പ്രാരംഭഗാനം സന്യസദീപമാം ബനദിക്തോസ് പുണ്യതാതാനിന്‍ മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായി നീ...
വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനോടുള്ള നൊവേന

വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനോടുള്ള നൊവേന

പ്രാരംഭ ഗാനം (നിത്യസഹായ നാഥേ... എന്ന രീതി)വിശുദ്ധനായ താതാ സെബസ്ത്യാനോസ്...
നിത്യസഹായ മാതാവിനോടുള്ള നൊവേന

നിത്യസഹായ മാതാവിനോടുള്ള നൊവേന

(പ്രാരംഭ ഗാനം) നിത്യസഹായമാതേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്ക ഞങ്ങള്‍ക്കായി നീനിന്‍മക്കള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായി...