വണക്കമാസം

മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ നേരെയുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയജീവിത- ത്തില്‍ അതുല്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്.

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഒന്നാം ദിവസം യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു . അവളിൽ നിന്നു ക്രിസ്തു...

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം

ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തെ പ്രത്യേക വിധത്തില്‍ വന്ദിക്കുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തുവെന്നുള്ളത് സംശയം...

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈ കദൈവമേ , അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യ ത്തിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയതിന് ഞങ്ങള്‍...