കരുണയുടെ നൊവേന

കരുണയുടെ നൊവേന ഒന്നാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന ഒന്നാം ദിവസം

(ദു:ഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ ഈസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ആദ്യ ഞായര്‍ വരെയാണ്...
കരുണയുടെ നൊവേന രണ്ടാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന രണ്ടാം ദിവസം

ധ്യാനം: ഇന്ന് സകല വൈദികരുടെയും സന്യാസികളുടെയും ആത്മാക്കളെ എന്റെ...
കരുണയുടെ നൊവേന മൂന്നാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന മൂന്നാം ദിവസം

ധ്യാനം: ഭക്തിതീക്ഷ്ണതയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഇന്ന് എന്റെ...
കരുണയുടെ നൊവേന നാലാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന നാലാം ദിവസം

ധ്യാനം അവിശ്വാസികളെയും ഇതുവരെ എന്നെ അറിയാത്തവരെയും ഇന്ന് എന്റെ...
കരുണയുടെ നൊവേന അഞ്ചാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന അഞ്ചാം ദിവസം

ധ്യാനം: എളിമയും ശാന്തതയുമുള്ളവരുടെയും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെയും ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്റെ...
കരുണയുടെ നൊവേന ആറാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന ആറാം ദിവസം

ധ്യാനം: എളിമയും ശാന്തതയുമുള്ളവരുടെയും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെയും ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്റെ...
കരുണയുടെ നൊവേന ഏഴാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന ഏഴാം ദിവസം

ധ്യാനം: എന്റെ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെ...
കരുണയുടെ നൊവേന എട്ടാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന എട്ടാം ദിവസം

ധ്യാനം: ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്റെ...
കരുണയുടെ നൊവേന ഒന്പതാം ദിവസം

കരുണയുടെ നൊവേന ഒന്പതാം ദിവസം

ധ്യാനം: "മന്ദതയില്‍ നിപതിച്ച ആത്മാക്കളെ ഇന്ന്‍ എന്‍റെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുവരിക."...

നൊവേനകൾ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈകദൈവമേ , അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും...

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയോടുള്ള നൊവേന

അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാല്‍ ആത്മീയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സമൃദ്ധമായി...