പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന- ഒന്നാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന- ഒന്നാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്ന്‍‍ അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : രണ്ടാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : രണ്ടാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : മൂന്നാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : മൂന്നാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : നാലാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : നാലാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : അഞ്ചാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : അഞ്ചാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്ന്‍‍ അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : ആറാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : ആറാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : ഏഴാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : ഏഴാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : എട്ടാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : എട്ടാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : സമാപനദിവസം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന : സമാപനദിവസം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണില്‍ നിന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്നു അവര്‍ക്ക്...

നൊവേനകൾ

കരുണയുടെ നൊവേന

ഏറ്റവും കരുണയുള്ള ഈശോയേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ . ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ...

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയോടുള്ള നൊവേന

അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാല്‍ ആത്മീയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സമൃദ്ധമായി...