വി. കൊച്ചുത്രേസ്യയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

വി.കൊച്ചുത്രേസ്യായെ, ചെറുപുഷ്പമേ, സ്വര്‍ഗ്ഗീയാരാമങ്ങളില്‍ നിന്ന്‍ ഒരു റോസ് പറിച്ചെടുത്ത് ഒരു സ്നേഹ സന്ദേശത്തോടുകൂടി അത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ച് തന്നാലും. ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹം….. ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കണമേയെന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ദിവസേന ഞങ്ങള്‍ അവിടുത്തെ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അവിടുത്തേയ്ക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കുകയും ചെയ്യണമേ.

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1 നന്മ. 1 ത്രിത്വ.(5 പ്രാവശ്യം)

ത്രിത്വസ്തുതി നൊവേന

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലേപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേന്‍. (24 പ്രാവശ്യം)

ഉണ്ണീശോയുടെ വി. കൊച്ചുത്രേസ്യായേ, ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. (1 പ്രാവശ്യം)

(ഈശോ സഭാവൈദികനായ ഫാ. പൂട്ടിജെന്‍ ആരംഭിച്ച ഈ നൊവേന എല്ലാ മാസത്തിന്‍റെയും 9 മുതല്‍ 17 വരെയുള്ള തീയ്യതികളില്‍ ചൊല്ലുകയാണെയാങ്കില്‍, ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇത് ചൊല്ലുന്നവരുടെ നിയോഗങ്ങളോട് കൂടെ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളും ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്നതാണ്).