ഉയർപ്പുകാല ത്രിസന്ധ്യ ജപം

(ഉയിർപ്പ് ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ച വരെ ചൊല്ലേണ്ടത്)

സ്വർലോക രാജ്ഞി, ആനന്ദിച്ചാലും : ഹല്ലേലൂയാ.

എന്തെന്നാൽ ഭാഗ്യവതി യായ അങ്ങയുടെ തിരുവുദരത്തിൽ അവതരിച്ച ആൾ: ഹല്ലേലുയ

അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു: ഹല്ലേലൂയ്യ

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സർവ്വേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ: ഹല്ലേലൂയ്യ.

കന്യകാമറിയമേ ആമോദിച്ചാന്ദിച്ചാലും: ഹല്ലേലൂയാ

എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് സത്യമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു: ഹല്ലേലൂയ്യ

പ്രാർത്ഥിക്കാം ‍

സർവ്വേശ്വരാ അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനത്താൽ ലോകത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായല്ലോ. അവിടുത്തെ മാതാവായ കന്യകാമറിയം മുഖേന ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദം പ്രാപിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. 3. ത്രിത്വ