മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 01-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 01-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ഒന്നാം തീയതി പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ നേരെയുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം...
Day 02-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 02-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആദിമാതാപിതാക്കന്മാര്‍ ചെയ്ത പാപം...
Day 03-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 03-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

അമലോത്ഭവയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വഭാവാതീതമായ...
Day 04-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 04-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ ജനനം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്‍റെ മാതാപിതാക്കന്മാര്‍ വി.യൊവാക്കിമും...
Day 05-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 05-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയെ ദൈവാലയത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു വി.യോവാക്കിമിനും വി. അന്നാമ്മയ്ക്കും...
Day 06-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 06-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ എളിമ ലോകപരിത്രാതാവിന്‍റെ ആഗമനം സമീപിച്ചു എന്ന്‍...
Day 07-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 07-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ വരപ്രസാദ യോഗ്യത ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ...
Day 08-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 08-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തില്‍ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന സുകൃതങ്ങള്‍ പരിശുദ്ധ കന്യകയില്‍ സകല‍...
Day 09-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 09-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ വിവാഹം പരിശുദ്ധ കന്യക യൗവ്വനയുക്തയാകുന്നതുവരെ ദേവാലയത്തില്‍...
Day 10-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 10-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച മംഗളവാര്‍ത്ത ദൈവസുതന്‍റെ മനുഷ്യാവതാരകര്‍മ്മം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍...
Day 11-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 11-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നതില്‍ മറിയം നമ്മുടെ മാതൃക ദൈവിക ദൗത്യ...
Day 12-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 12-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ വിധേയത്വം പരിശുദ്ധ കന്യക ദൈവത്തോട്...
Day 13-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 13-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ദൈവമാതാവിന്‍റെ അതിശ്രേഷ്ഠ മാതൃത്വം മാതൃത്വം ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കില്‍ ദൈവമാതൃത്വം അതിശ്രേഷ്ഠവും...
Day 14-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 14-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ സന്ദര്‍ശനം പ.കന്യക ദൈവമാതാവ് എന്ന ഉന്നതമായ...
Day 15-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 15-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ബദ് ലഹേമിലേക്കുള്ള യാത്ര പ.കന്യക എലിസബത്തിന്‍റെ ഭവനത്തില്‍ നിന്നും...
Day 16-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 16-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ഉണ്ണീശോയുടെ പിറവി പ.കന്യകയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബത്ലെഹെമിലെ ജനനിബിഡമായ...
Day 17-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 17-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പ.കന്യകയുടെ ശുദ്ധീകരണം; മിശിഹായെ ദൈവാലയത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു ദിവ്യശിശുവിന്‍റെ ജനനശേഷം...
Day 18-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 18-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ദൈവം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നല്കിയ 2 ദാനങ്ങളാണ് മാതൃത്വവും കന്യാത്വവും....
Day 19-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 19-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള തിരുക്കുടുംബത്തിന്‍റെ പലായനവും പ്രവാസ ജീവിതവും ലോകപരിത്രാതാവിന്‍റെ ജനനത്തില്‍...
Day 20-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 20-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ബാലനായ യേശുവിനെ ദേവാലയത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നു തിരുക്കുടുംബം എല്ലാ വര്‍ഷവും...
Day 21-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 21-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ഈശോമിശിഹായുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തില്‍ പരിശുദ്ധ അമ്മ ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹായെ...
Day 22-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 22-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

സഹരക്ഷകയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. പരമോന്നതമായ...
Day 23-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 23-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ അമ്മ- നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക മാതാവ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും...
Day 24-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 24-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പ്രാരംഭ സഭയില്‍ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കാല്‍വരിയിലെ കുരിശില്‍...
Day 25-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 25-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പ.കന്യകയുടെ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണ നിയമത്തിന് അധീനരാണ്....
Day 26-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 26-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പ.കന്യകയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോപണം ദൈവജനനിയായ പ.കന്യക അവളുടെ ഭൗതികജീവിത പരിസമാപ്തിയില്‍...
Day 27-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 27-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ അമ്മ- സകല വരപ്രസാദങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യസ്ഥ അനേകം വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും...
Day 28-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 28-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പാപികളുടെ സങ്കേതം ദൈവമാതാവായ പ.കന്യകാമറിയം പാപമാലിന്യം എല്‍ക്കാത്തവളാണ്. അമല‍മനോഹരിയായ...
Day 29-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 29-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

യഥാര്‍ത്ഥമായ മരിയഭക്തി ദൈവജനനിയായ കന്യാമറിയത്തിന് നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലുള്ള...
Day 30-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 30-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

മറിയത്തിനുള്ള പ്രതിഷ്ഠ പ.കന്യക ത്രിലോക രാജ്ഞിയാണ്. സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മിശിഹാ...
Day 31-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

Day 31-മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില്‍ മറിയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം പ.കന്യകയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക...

വണക്കമാസം

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഒന്നാം ദിവസം യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ...

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം

ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തെ പ്രത്യേക വിധത്തില്‍ വന്ദിക്കുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ...

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈ കദൈവമേ , അങ്ങയുടെ ഛായയിലും...